Публикувано на
Обновено на

Предмет на поръчката: Текущ ремонт на Сграда с идентификатор 56784.16.84.5 със застроена площ от 526 кв.м., брой етажи:3, предназначение за научно-изследователска и административна дейност, намираща се в поземлен имот с идентификатор 56784.16.84 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Пловдив, „Брезовско шосе“
Кратко описание : Текущ ремонт на триетажна Сграда с идентификатор 56784.16.84.5 в гр.Пловдив, “Брезовско шосе”, включващ строително-монтажни работи по: покрив, дограми, замазки, шпакловки, грундиране, боядисване, облицоване на стени и тавани, подови настилки, топлоизолация, натоварване и извозване на строителни отпадъци, електрическа инсталация, водопроводни работи, вертикална планировка.

Критерий за възлагане : Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена.
Възложител : ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ
Срок на валидност на офертите : Срокът на валидност на офертите трябва да бъде до
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 156183,55
Удължаване на срока за получаване на офертите до 09.11.2017 г. Час: 17:00

Документи

Въпроси и отговори

Въпрос: От кой ден действително започва да тече срокът за изпълнение на поръчката?

Отговор: Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за осигуряване достъп до обекта - съгласно проекта за договор и общите условия /във всеки случай се има предвид тази дата/;
В Условията е посочен и срок "от сключване на договора", като това е в случай, че двете дати съвпадат.