Новини

Новини за обществени поръчки и публични покани от ЦРСББ

Публикувано на
Обновено на

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: Текущ ремонт на Сграда с идентификатор 56784.16.84.5 със застроена площ от 526 кв.м., брой етажи:3, предназначение за научно-изследователска и административна дейност, намираща се в поземлен имот с идентификатор 56784.16.84 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Пловдив, „Брезовско шосе“
Кратко описание : Текущ ремонт на триетажна Сграда с идентификатор 56784.16.84.5 в гр.Пловдив, “Брезовско шосе”, включващ строително-монтажни работи по: покрив, дограми, замазки, шпакловки, грундиране, боядисване, облицоване на стени и тавани, подови настилки, топлоизолация, натоварване и извозване на строителни отпадъци, електрическа инсталация, водопроводни работи, вертикална планировка.
Удължаване на срока за получаване на офертите до 09.11.2017 г. Час: 17:00