Предмет на поръчката: Изпълнение на СМР за изграждане на обект: Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив
Кратко описание : Изпълнение на СМР за изграждане на обект: Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община ПловдивДокументи

---
Публикация Дата
01 Решение за откриване на процедура 03.02.2020 15:20:04
02 Линк към решение публикувано в АОП 03.02.2020 15:20:21
03 Линк към обявление публикувано в ОВ на ЕС 03.02.2020 15:20:30
04 Линк към обявление публикувано в АО П 03.02.2020 15:21:41
05 Документация 03.02.2020 15:21:57
06 Технически спецификации 03.02.2020 15:22:14
07 КС 03.02.2020 15:22:31
08 Образци 03.02.2020 15:22:51
09 Образец КСС 03.02.2020 15:23:20
10 Образец ЕЕДОП еspd-request 03.02.2020 15:23:35
11 Проект на Договор 03.02.2020 15:23:49
12 Разрешение строеж 03.02.2020 15:24:28
13 Инвестиционен проект 03.02.2020 17:17:01
14 Разяснение Изх.№18 от 10.02.2020 10.02.2020 20:07:11
15 Решение за одобряване на обявление за изменение 17.02.2020 15:14:20
16 Линк към решение за одобряване на обявление за изменение, публикувано в АОП 17.02.2020 15:17:20
17 Линк към обявление за изменение, публикувано в ОВ на ЕС 19.02.2020 12:01:14
18 Променена документация 19.02.2020 12:03:11
19 Променен проект на договор 19.02.2020 12:05:02
20 Разяснение Изх.№22 от 12.03.2020 12.03.2020 09:55:14
21 Разяснение Изх.№42 от 23.03.2020 23.03.2020 13:55:23
22 Протокол №1 08.04.2020 12:21:03
23 Съобщение Изх.№45 от 14.04.2020 14.04.2020 13:54:08
24 Съобщение Изх. № 50 от 05.05.2020 05.05.2020 12:36:01
25 Протокол №2 14.05.2020 20:02:12
26 Протокол №3 14.05.2020 20:03:39
27 Доклад по чл.103_ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП 14.05.2020 20:04:31
28 Решение за избор на изпълнител №8 14.05.2020 20:05:01
29 Съобщение Изх.№52 от 28.05.2020 28.05.2020 13:17:05
30 Договор ГБС-Пловдив 02.07.2020 13.07.2020 13:15:05
31 Приложения към договор с ГБС-Пловдив 02.07.2020 13.07.2020 13:17:11
32 Обявление за възложена поръчка 13.07.2020 13:19:00
33 Допълнително споразумение към договор №4 06.08.2020 16:57:17