Предмет на поръчката: Изпълнение на СМР за изграждане на обект: Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив
Кратко описание : Изпълнение на СМР за изграждане на обект: Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община ПловдивДокументи

Публикация Дата
01 Решение за откриване на процедура 03.02.2020 15:20:04
02 Линк към решение публикувано в АОП 03.02.2020 15:20:21
03 Линк към обявление публикувано в ОВ на ЕС 03.02.2020 15:20:30
04 Линк към обявление публикувано в АО П 03.02.2020 15:21:41
05 Документация 03.02.2020 15:21:57
06 Технически спецификации 03.02.2020 15:22:14
07 КС 03.02.2020 15:22:31
08 Образци 03.02.2020 15:22:51
09 Образец КСС 03.02.2020 15:23:20
10 Образец ЕЕДОП еspd-request 03.02.2020 15:23:35
11 Проект на Договор 03.02.2020 15:23:49
12 Разрешение строеж 03.02.2020 15:24:28
13 Инвестиционен проект 03.02.2020 17:17:01
14 Разяснение Изх.№18 от 10.02.2020 10.02.2020 20:07:11
15 Решение за одобряване на обявление за изменение 17.02.2020 15:14:20
16 Линк към решение за одобряване на обявление за изменение, публикувано в АОП 17.02.2020 15:17:20
17 Линк към обявление за изменение, публикувано в ОВ на ЕС 19.02.2020 12:01:14
18 Променена документация 19.02.2020 12:03:11
19 Променен проект на договор 19.02.2020 12:05:02
20 Разяснение Изх.№22 от 12.03.2020 12.03.2020 09:55:14
21 Разяснение Изх.№42 от 23.03.2020 23.03.2020 13:55:23
22 Протокол №1 08.04.2020 12:21:03
23 Съобщение Изх.№45 от 14.04.2020 14.04.2020 13:54:08
24 Съобщение Изх. № 50 от 05.05.2020 05.05.2020 12:36:01
25 Протокол №2 14.05.2020 20:02:12
26 Протокол №3 14.05.2020 20:03:39
27 Доклад по чл.103_ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП 14.05.2020 20:04:31
28 Решение за избор на изпълнител №8 14.05.2020 20:05:01
29 Съобщение Изх.№52 от 28.05.2020 28.05.2020 13:17:05
30 Договор ГБС-Пловдив 02.07.2020 13.07.2020 13:15:05
31 Приложения към договор с ГБС-Пловдив 02.07.2020 13.07.2020 13:17:11
32 Обявление за възложена поръчка 13.07.2020 13:19:00
33 Допълнително споразумение към договор №4 06.08.2020 16:57:17
34 Допълнително споразумение №2 КЪМ ДОГОВОР №4 30.08.2020 14:36:04
35 Допълнително споразумение № 3 КЪМ ДОГОВОР №4 20.02.2023 16:57:24
36 Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 20.02.2023 17:16:06
37 Обявление за приключване на договор 07.06.2023 17:39:41
Публикувано на
Обновено на

Предмет на поръчката: Текущ ремонт на Сграда с идентификатор 56784.16.84.5 със застроена площ от 526 кв.м., брой етажи:3, предназначение за научно-изследователска и административна дейност, намираща се в поземлен имот с идентификатор 56784.16.84 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Пловдив, „Брезовско шосе“
Кратко описание : Текущ ремонт на триетажна Сграда с идентификатор 56784.16.84.5 в гр.Пловдив, “Брезовско шосе”, включващ строително-монтажни работи по: покрив, дограми, замазки, шпакловки, грундиране, боядисване, облицоване на стени и тавани, подови настилки, топлоизолация, натоварване и извозване на строителни отпадъци, електрическа инсталация, водопроводни работи, вертикална планировка.

Критерий за възлагане : Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена.
Възложител : ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ
Срок на валидност на офертите : Срокът на валидност на офертите трябва да бъде до
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 156183,55
Удължаване на срока за получаване на офертите до 09.11.2017 г. Час: 17:00

Документи

Въпроси и отговори

Въпрос: От кой ден действително започва да тече срокът за изпълнение на поръчката?

Отговор: Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за осигуряване достъп до обекта - съгласно проекта за договор и общите условия /във всеки случай се има предвид тази дата/;
В Условията е посочен и срок "от сключване на договора", като това е в случай, че двете дати съвпадат.