Новини

Новини за обществени поръчки и публични покани от ЦРСББ

Уведомяваме Ви, че съгласно последните изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Център по растителна системна биология и биотехнология има нов Профил на купувача, който можете да достъпите на следния линк:

Публикувано на
Обновено на

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет на поръчката: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ"
Кратко описание : Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ


Публикувано на
Обновено на

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет на поръчката: Изпълнение на СМР за изграждане на обект: Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив
Кратко описание : Изпълнение на СМР за изграждане на обект: Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив

Публикувано на
Обновено на

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет на поръчката: Изпълнение на СМР за изграждане на обект: Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив
Кратко описание : Изпълнение на СМР за изграждане на обект: Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив

Публикувано на
Обновено на

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: Текущ ремонт на Сграда с идентификатор 56784.16.84.5 със застроена площ от 526 кв.м., брой етажи:3, предназначение за научно-изследователска и административна дейност, намираща се в поземлен имот с идентификатор 56784.16.84 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Пловдив, „Брезовско шосе“
Кратко описание : Текущ ремонт на триетажна Сграда с идентификатор 56784.16.84.5 в гр.Пловдив, “Брезовско шосе”, включващ строително-монтажни работи по: покрив, дограми, замазки, шпакловки, грундиране, боядисване, облицоване на стени и тавани, подови настилки, топлоизолация, натоварване и извозване на строителни отпадъци, електрическа инсталация, водопроводни работи, вертикална планировка.
Удължаване на срока за получаване на офертите до 09.11.2017 г. Час: 17:00